top of page

Smlouva o správě investice

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne mezi

Comfort Zone Investments a.s., se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČ 09040927, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25191,

E-mail: info@comfortzoneinvestments.com

Telefon: +420 725 404 694

Bankovní účet: 2127766002/5500

Zastoupená: Ing. Renata Tmejová, člen správní rady

Korespondenční adresa: Ing. Renata Tmejová, Barvitiova 934/4, Praha 5, 158 00

 

(dále jen „Správce“)

 

a

Jméno a příjmení: ............................................................

Datum narození: ............................................................

Místo narození: ............................................................

Číslo OP/Pasu: ............................................................

Vydáno kým: ............................................................

Platnost do: ............................................................

Trvalé bydliště: Ulice + Č.p.:............................................................

Obec + PSČ:............................................................

Stát trvalého pobytu:............................................................

Státní občanství:............................................................

Bankovní účet/kód banky:............................................................

Telefon:............................................................

E-mail:............................................................

 

Korespondenční adresa (pouze pokud je odlišná od trvalého bydliště)

Bydliště – Ulice + č. p.:............................................................

Obec + PSČ:............................................................

Stát:............................................................

 

(dále jen „Klient“)

(Správce a Klient dále též označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“)

 

Projev vůle smluvních stran

1.    Smluvní strany tímto ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavírají tuto Smlouvu o správě investice, jejíž součástí jsou:

1.1.       Příloha č. 1 – Investiční strategie – COMFORT ZONE INVESTMENTS,

1.2.       Příloha č. 2 – Obchodní podmínky společnosti Comfort Zone Investments a.s.,

1.3.       Příloha č. 3 – Sazebník poplatků,

1.4.       Příloha č. 4 – Informace pro klienty, a

1.5.       Příloha č. 5 – Informace o zpracování osobních údajů.

1.6.       Příloha č. 6 – Sdělení klíčových informací

1.7.       Příloha č. 7 – AML Dotazník 

1.8.       Příloha č. 8 – Informace o zpracování osobních údajů společnosti Comfort Zone Investments a.s.

 

2.    Veškeré pojmy uvozené velkým písmenem mají význam definovaný v Obchodních podmínkách, není-li jinde v této Smlouvě uvedeno jinak.

3.    Předmět Smlouvy

3.1.       Předmětem této Smlouvy je poskytování služby kolektivní správy peněžních prostředků ve smyslu § 15 odst. 1 ZISIF.

3.2.       Klient uzavřením této Smlouvy svěřuje Správci do správy Investici (jak je definována v Obchodních podmínkách).

3.3.       Správce se zavazuje pro Klienta spravovat Investici, a to na základě Investiční strategie, se kterou Klienta seznámil a která je součástí této Smlouvy, a za podmínek a způsobem dále uvedeným v této Smlouvě a Obchodních podmínkách.

3.4.       Správci za správu Investice náleží odměna. Klient je povinen za správu Investice platit Správci odměnu podle Sazebníku poplatků.

 

4.    Prohlášení

4.1.       Klient tímto prohlašuje, že

4.1.1.           se před podpisem Smlouvy seznámil s jejím zněním a všemi přílohami, zejména s Obchodními podmínkami, Investiční strategií, Sazebníkem poplatků a Informacemi pro Klienty;

4.1.2.           je-li Smlouva uzavírána distančně, obdržel informace podle § 1843 Občanského zákoníku před uzavřením Smlouvy, včetně upozornění na nemožnost od Smlouvy odstoupit ve smyslu § 1847 Občanského zákoníku;

4.1.3.           je mu známo, že nad činností Správce není vykonáván dohled ze strany ČNB;

4.1.4.           seznámil se a porozuměl Investiční strategii;

4.1.5.           souhlasí se způsobem změn v obsahu Smlouvy včetně změn Obchodních podmínek a Sazebníku;

4.1.6.           si je vědom své odpovědnosti pro případ nepravdivosti, neúplnosti či nepřesnosti svých prohlášení uvedených v této Smlouvě a zavazuje se Správce bezodkladně písemně vyrozumět, pokud by kterékoli z těchto prohlášení bylo nadále v některém ohledu nepravdivé, neúplné či nepřesné nebo došlo k jeho změně;

4.1.7.           je právně způsobilý pro uzavření Smlouvy a výkonu práv a povinností z ní plynoucích;

4.1.8.           uzavřením Smlouvy, výkonem práv a plněním povinností z ní vyplývajících neporušuje právní předpisy ani jakékoli závazky, jimiž je vázán;

4.1.9.           si není vědom existence nebo hrozící existence jakýchkoli okolností, jako je např. soudní, správní či jiné řízení, jež by mu mohly zabránit ve splnění jeho povinností ze Smlouvy;

4.1.10.        peněžní prostředky, které mají být použity k Investici, nepocházejí z trestné činnosti ani neslouží k financování terorismu;

4.1.11.        v případě, že peněžní prostředky použité k Investici spadají do společného jmění manželů, byl mu udělen souhlas ze strany druhého z manželů s uzavřením Smlouvy a provedením Investice;

4.1.12.        si je vědom, že Správce může realizovat obchody v různých měnách a že investice v jiných měnách s sebou nesou kurzové riziko a také mohou snižovat Hodnotu investice k výplatě o náklady na měnovou konverzi;

4.1.13.        souhlasí s tím, aby mezi Smluvními stranami bylo jednáno také elektronickými nebo jinými technickými prostředky, umožňujícími zachycení obsahu jednání a určení jednající osoby Klient rovněž prohlašuje, že e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedl ve Smlouvě, jsou adresou a číslem, které používá a je oprávněn používat pro svoji osobní potřebu v rozsahu této Smlouvy;

4.1.14.        si je vědom toho, že investice do investičních nástrojů a dalších aktiv podléhá rizikům, že výkonnost v minulosti není ukazatelem budoucí výnosů a že hodnota investičních nástrojů a dalších aktiv může v čase kolísat, v důsledku čehož není návratnost Investice zaručena;

4.1.15.        bere na vědomí možnost snížení hodnoty své Investice;

4.1.16.        je srozuměn s tím, že Správce není při plnění Smlouvy povinen přihlížet k daňovým poměrům Klienta a že provedené obchody mohou mít vliv na jeho daňové povinnosti;

4.1.17.        souhlasí s tím, aby Správce byl oprávněn postupovat a jednostranně započítávat veškeré pohledávky za Klientem podle této Smlouvy;

4.1.18.        je srozuměn s tím, že Správce odpovídá za újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících ze smlouvy, pouze pokud ji způsobil jednáním hrubě nedbalým nebo úmyslným.  Správce neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku působení vyšší moci;

4.1.19.        je srozuměn s tím, že Správce je oprávněn pověřit plněním povinností podle této Smlouvy třetí osoby. Při jejich výběru je správce povinen postupovat s odbornou péčí. Správce však neodpovídá za škody způsobené třetí osobou, kterou ke splnění své povinnosti použije;

4.1.20.        svěřuje Investici do správy Správci a je si vědom, že se jedná o kolektivní správu majetku, jak je definována níže v Obchodních podmínkách, se všemi důsledky;

4.1.21.        bere na vědomí, že Správce zpracovává jeho osobní údaje za účelem plnění této Smlouvy a pro účely oprávněných zájmů Správce a že více informací o sběru a zpracování osobních údajů nalezne v Informacích o zpracování osobních údajů;

4.1.22.        všechna prohlášení dle tohoto článku Smlouvy činí výslovně.

 

5.    Ostatní ujednání

5.1.       Smluvní strany si ujednaly, že veškerá práva a povinnosti výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí Obchodními podmínkami a Sazebníkem poplatků.

5.2.       Správce je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Změnu Obchodních podmínek Klientovi oznámí Správce e-mailem, a to nejméně tři měsíce před dnem právních účinků změny. Klient je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.

5.3.       Nedojde-li Správci výpověď Smlouvy nejpozději v den účinnosti změny Obchodních podmínek, pak platí, že Klient změnu přijal.

5.4.       V případě změny Obchodních podmínek se veškeré Investice po nabytí účinnosti změn řídí novým zněním Obchodním podmínek. Pro vyloučení pochybností se novým zněním Obchodních podmínek řídí i veškeré provedené nebo budoucí jednotlivé pravidelné Investice.

5.5.       Správce je oprávněn Sazebník poplatků jednostranně měnit. Články 5.2 až 5.4 Smlouvy se použijí obdobně.

5.6.       Minimální výše počáteční investice činí alespoň ekvivalent .....................

6.    Trvání a zánik Smlouvy

6.1.       Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2.       Smlouva může být ukončena pouze:

6.2.1.           písemnou dohodou Smluvních stran;

6.2.2.           písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany následovně:

6.2.2.1.      pokud byla výpověď doručena druhé Smluvní straně do 20. dne kalendářního měsíce: s výpovědní dobou v délce 20 (dvaceti) kalendářních dnů od prvního dne měsíce následujícího;

6.2.2.2.      pokud byla výpověď doručena druhé Smluvní straně po 20. dni kalendářního měsíce: s výpovědní dobou v délce 50 (padesáti) kalendářních dnů od prvního dne měsíce následujícího;

6.2.3.           odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 2002 Občanského zákoníku;

6.2.4.           odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených v Obchodních podmínkách, zejm. v čl. D.6.

6.3.       Smluvní strany si sjednávaní, že odstoupení od Smlouvy, výpověď nebo ukončení smlouvy jiným způsobem nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení o výplatě investovaných prostředků podle oddílu E. Obchodních podmínek, a to z důvodů spočívajících v povaze aktiv, do nichž bude investováno.

6.4.       Klient není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů a za podmínek dle § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy uzavírané distančním způsobem), a to s odkazem na § 1837 písm. b) Občanského zákoníku (dodávka zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu).

 

7.    Závěrečná ustanovení

7.1.       Klient zmocňuje Správce, aby za Klienta činil veškerá právní jednání nezbytná k plnění této Smlouvy.

7.2.       Klient se zavazuje vystavit Správci na jeho žádost bez zbytečného odkladu písemnou plnou moc, pokud to vyžaduje plnění této Smlouvy.

7.3.       Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. Článek 5 Smlouvy tím není dotčen.

7.4.       Tato Smlouva se řídí českým právem.

7.5.       Smluvní strany se dohodly, že k řešení sporů vyplývajících z této Smlouvy jsou příslušné výlučně soudy České republiky. Pro vyloučení pochybností, obě Smluvní strany mají bydliště nebo obvyklý pobyt v České republice.

7.6.       Smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Klient a jedno Správce.

7.7.       Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude na Bankovní účet Správce připsána první Investice ze strany Klienta.

 

V .......... dne ..........

...................

Podpis Klienta​

V .......... dne ..........

...................

Podpis Správce

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Investiční strategie – COMFORT ZONE INVESTMENTS

Příloha č. 2 – Obchodní podmínky společnosti Comfort Zone Investments a.s.

Příloha č. 3 – Sazebník poplatků

Příloha č. 4 – Informace pro klienty

Příloha č. 5 – Informace o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 – Sdělení klíčových informací

Příloha č. 7 – AML Dotazník

Příloha č. 8 – Informace o zpracování osobních údajů společnosti Comfort Zone  Investments a.s.

Příloha č.1 Investiční strategie Comfort Zone Investments

 

Obecný popis, způsob investování a pravidla rozkládání rizik

Investiční strategie vychází z principu obchodování akciových titulů na burzách v USA, Evropě, Asii či Austrálii a to v těchto formách:

a)      V podobě nákupu a prodeje diverzifikovaného koše ETF (Exchange Traded Funds); a

b)      V podobě nákupu a prodeje diverzifikovaného koše vybraných akciových titulů s historicky vysokou tržní kapitalizací, které jsou podle názoru Správce na výhodné cenové hladině; a

c)       Správce bude podle tržních příležitostí využívat dlouhé (long) i krátké (short) obchodování akcií a ETF.

d)      Obchodování futures

e)      Obchodování CFD

 

Cílem je klientovi zajistit dostatečně diverzifikované portfolio, které se bude snažit v první řadě chránit klientské prostředky. Poměr kapitálových investic v těchto jednotlivých formách – tedy a), b), c), d), e) – bude určen dle aktuální situace na světových trzích.

Měna

USD

Hlavní kategorie aktiv

Hlavní kategorií aktiv budou akcie a ETF, nástroje měnového zajištění (měnový forward, futures či CFD)

 

Průmyslové, zeměpisné a tržní sektory a konkrétní třídy aktiv

Geografické zaměření bude na USA, Evropu a Asii.

Sektorově smíšená strategie. Budou obchodovány všechny dostupné sektory akcií – Basic Materials, Conglomerates, Consumer Goods, Financial, HealthCare, Industrial Goods, Services, Technology, Utilities a další.

Investováno bude do následujících aktiv: cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému či na obdobném trhu ve třetí zemi: akcie, ETF, dluhopisy; doplňkově možnost účasti a jiné formy společenství v českých nekotovaných společnostech a poskytování úvěrů, zápůjček a jiné formy úvěrování českých nekotovaných společností vč. směnek;  nástroje měnového zajištění, zejm. měnový forward, futures či CFD.

 

Politika pro půjčky a jiný pákový efekt

Pákový efekt bude využíván následujícím způsobem:

  1. Přijetím úvěru či zápůjčky za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru či zápůjčky podílí („margin trading“);

  2. přijetím měnového úvěru či zápůjčky; a

  3. investováním do derivátů podle investiční strategie (obchodování futures, CFD pro zajištění měnového rizika)

Míra pákového efektu vypočtená podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 nepřesáhne hodnotu 5:1. Reálná míra využití pákového efektu může být omezena rozhodnutím ESMA o produktové intervenci.

 

Investiční horizont

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

Příloha č. 2 Obchodní podmínky společnosti COMFORT ZONE INVESTMENTS a.s. 

 

A.   Obecná ustanovení

A.1.    Tyto Obchodní podmínky společnosti Comfort Zone Investments a.s. (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti Smluvních stran při správě Investice (jak je specifikována níže) Správcem. Smlouva o správě investice má přednost před Obchodními podmínkami.

A.2.    Správce je osobou registrovanou u České národní banky jako „Osoba uvedená v § 15 odst. 1 ZISIF“, tedy osobou vykonávající správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, jak je definována v § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). Správce je tedy oprávněn spravovat majetek, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi ocenitelných věcech od třetích osob (klientů) nebo nabytý za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, a to za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve prospěch těchto klientů.

A.3.    Správce je u České národní banky (dále jen „ČNB“) pouze zapsán v příslušném seznamu. ČNB nevykonává nad Správcem dohled.

A.4.    Správce je povinen při správě Investice postupovat v souladu s Investiční strategií.

A.5.    Správce neodpovídá za vývoj tržní hodnoty aktiv z investičních nástrojů a jiných aktiv, do kterých umístil Investici, a výnosů z nich. Klient bere na vědomí možnost snížení hodnoty své Investice. Klient dále bere na vědomí, že za případné snížení hodnoty Investice nebo zhodnocení nižší, než je předpokládaný výnos, neodpovídá Správce. Klient proto nemá z tohoto titulu vůči Správci žádné nároky, zejména mu nevzniká nárok na náhradu způsobené újmy.

A.6.    Minulé výnosy z Investice nezaručují budoucí výnosy.

A.7.    Hodnota investice k výplatě (jak je definována níže), je závislá na tržním vývoji cen aktiv a investičních nástrojů, do kterých Správce umístil Investici Klienta.

A.8.    Klient se zavazuje zaplatit Správci za jeho služby podle této Smlouvy odměnu podle Sazebníku poplatků.

 

B. Definice některých pojmů

B.1.    Následující pojmy, uvedené s velkým počátečním písmenem, mají pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek následující význam:

B.1.1.          „Bankovní účet Správce“ znamená peněžní účet vedený u banky nebo jiné finanční instituce s odpovídající licencí, který je uveden ve Smlouvě nebo Klientovi písemně Správcem oznámen, a to pro účely přijímání peněžních prostředků od Klienta;

B.1.2.          „Celkové zhodnocení investice“ znamená rozdíl mezi výší Investice a Hodnotou investice k výplatě;

B.1.3.          „Hodnota investice“ znamená celkovou hodnotu Investice ke dni Ocenění.

B.1.4.          „Hodnota investice k výplatě“ znamená hodnotu Investice k poslednímu dni Ocenění, kterou na základě Pokynu k vyplacení nebo po ukončení Smlouvy vyplatí Správce Klientovi; pro vyloučení pochybností, Hodnota investice k výplatě je částka již snížená o poplatky podle Sazebníku poplatků;

B.1.5.          „Informace o zpracování osobních údajů“ znamená dokument obsahující informace o zpracování osobních údajů Správcem podle příslušných právních předpisů, Informace o zpracování osobních údajů byly Klientovi poskytnuty při podpisu Smlouvy a dále jsou k dispozici v sídle Správce;

B.1.6.          „Investice“ znamená veškeré peněžní prostředky Klienta svěřené Správci na základě Smlouvy o správě investice;

B.1.7.          „Investiční strategie“ znamená Správcův plán alokace Investice do různých investičních nástrojů a jiných aktiv, jak je blíže specifikován v Příloze č. 1 ke Smlouvě;

B.1.8.          „Majetek ve správě“ znamená tržní hodnotu souhrnu investic všech klientů do Investiční strategie;

B.1.9.          „Náklady“ znamenají úplaty hrazené Správcem třetím stranám v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi podle této Smlouvy (např. poplatky převodních míst, poplatky za převody peněžních prostředků, právní a jiné služby spojené s akvizicemi aktiv, náklady akvizice aktiv, operace s hotovostí či měnové konverze). Náklady nejsou provozní náklady Správce (např. mzdové náklady, náklady na běžný provoz);

B.1.10.       „Ocenění“ znamená výpočet tržní hodnoty veškerých aktiv a peněžních prostředků spravovaných Správcem v rámci Investiční strategie a následně použití této hodnoty ke stanovení Hodnoty investice;

B.1.11.       „Pokyn k vyplacení“ znamená pokyn Klienta, na jehož základě a podle sjednaných pravidel vyplatí Správce Hodnotu investice k výplatě nebo jinou (nižší) částku v pokynu uvedenou bezhotovostně na bankovní účet Klienta uvedený v této Smlouvě;

B.1.12.       „Sazebník poplatků“ znamená dokument upravující výši odměny Správce za služby poskytované podle této Smlouvy; Sazebník poplatků je obsažen v Příloze č. 3 ke Smlouvě.

C.   Komunikace mezi Smluvními stranami, doručování

C.1.    Klient výslovně souhlasí s tím, že písemná forma je zachována i v případě jednání učiněného elektronickými či jinými technickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu jednání a určení jednající osoby (např. e-mailová komunikace).

C.2.    Doručování se provádí na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy.

C.3.    V případě změny kontaktních či platebních údajů je Smluvní strana povinna nové kontaktní či platební údaje do pěti pracovních dnů od této změny druhé Smluvní straně písemně oznámit.

C.4.    V případě existence pochybností o identitě jednajícího je Správce oprávněn si od Klienta vyžádat jakékoli jednání v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem Klienta. Takové jednání je vůči Správci účinné až doručením příslušné listiny opatřené úředně ověřeným podpisem.

C.5.    Správce neodpovídá Klientovi nebo jiným osobám za škodu vzniklou v důsledku toho, že písemnost, kterou v dobré víře a při dodržení takové úrovně obezřetnosti, která je při podnikání Správce obvyklá, považoval za pravou nebo vystavenou Klientem či osobou oprávněnou Klienta zastupovat, obsahovala vady nebo nebyla pravá.

C.6.    Nesprávnosti zjištěné v písemnostech doručených od Správce je Klient povinen uplatnit u Správce písemně do patnácti dnů ode dne, kdy mu byla písemnost doručena. V případě marného uplynutí této lhůty se písemnost považuje za schválenou Klientem.

 

D. Pravidla správy Investice

D.1.    Investice může být jednorázová nebo opakovaná. V případě opakované investice je za Investici považována celková hodnota Klientem svěřených peněžních prostředků.

D.2.    Počáteční Investice Klienta je jednorázová (dále jako „Počáteční investice“) s tím, že Správce umožní Klientům poskytnutí následných Investic (dále jako „Následná investice“). Správce vždy předem informuje Klienty o časovém období, ve kterém umožní Klientům poskytnout Počáteční investici nebo Následnou investici. 

D.3.    Minimální výše Počáteční investice činí EUR 125.000,- nebo ekvivalent v jiné přijímané měně. Klient je oprávněn provést i vyšší Počáteční investici.

D.4.    Minimální výše Následné investice činí EUR 1.000,- nebo ekvivalent v jiné přijímané měně. Klient je oprávněn provést i vyšší Následnou investici.

D.5.    Rozhodným dnem přijetí Investice je datum, kdy byly peněžní prostředky připsány na Bankovní účet Správce. Pokud dojde k připsání peněžních prostředků na Bankovní účet Správce dříve, než je Správci doručena uzavřená Smlouva, je rozhodným dnem přijetí Investice datum, kdy je Správci Smlouva doručena.

D.6.    Klient je povinen provést Počáteční investici do pěti pracovních dnů od uzavření této Smlouvy, nedohodne-li se se Správcem písemně jinak. V opačném případě je Správce oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

D.7.    S Investicí Správce nakládá až ode dne Ocenění, který následuje po dni přijetí Investice. Pro vyloučení pochybností, finanční prostředky připsané na účet Správce v období od předcházejícího dne Ocenění do nejbližšího následujícího dne Ocenění (včetně) budou oceněny v tento následující den Ocenění a od tohoto následujícího dne Ocenění provádí Správce jejich správu v rámci Investiční strategie.

D.8.    Správce je oprávněn Počáteční investici částečně odmítnout, a to zejména v případě hrozícího překročení rozhodného limitu určeného v ZISIF.

D.9.    Správce je oprávněn Následnou investici odmítnout.

D.10. Správce kupuje a prodává aktiva za svěřené peněžní prostředky, a to za účelem zvýšení jejich hodnoty.

D.11. Při správě Investice postupuje Správce podle své volné úvahy. Správce je při správě Investice povinen respektovat Investiční strategii a postupovat s odbornou péčí.

D.12. Investice všech klientů v rámci Investiční strategie jsou investovány společně (kolektivní správa majetku).

D.13. Klient bere na vědomí, že Správce není obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem ani jinou licencovanou osobou. Správce nezprostředkovává investiční služby na individuální bázi. Klient proto není oprávněn udělovat Správci pokyny, jak naložit s Investicí, s výjimkou Pokynu k vyplacení. Po dobu, kdy je Investice spravována Správcem, nemá Klient dispoziční oprávnění k Investici.

D.14. Správce platí Náklady spojené s poskytováním služeb dle této Smlouvy z Majetku ve správě.

D.15. Správce není povinen Náklady Klientovi vyúčtovat.

D.16. Správce je oprávněn pověřit výkonem některých úkolů třetí osoby, a to včetně činností, které zahrnuje kolektivní správa majetku. Pověření je možné pouze při splnění následujících podmínek:

D.16.1.       pověření nesmí bránit tomu, aby Správce jednal v nejlepším zájmu investorů;

D.16.2.       pověření předcházel pečlivý výběr;

D.16.3.       Správce nesmí pověření udílet v takovém rozsahu, aby docházelo k delegování vlastní odpovědnosti vrcholného vedení;

D.16.4.       Správce musí být schopen aktivity pověřené osoby kontrolovat; a

D.16.5.       Správce musí rozpoznávat případné střety zájmů a vyhýbat se jim, a není-li to možné, řešit je s cílem zabránit tomu, aby nežádoucím způsobem ovlivnily zájmy investorů.

D.17. Hodnota Investice je určována v amerických dolarech (USD). K výplatě investice dojde vždy v amerických dolarech (USD), případně v jiné měně, na které se Klient a Správce výslovně dohodnou. Klient nese v takovém případě kurzové riziko a náklady měnové konverze.

E. Informování o Investici

E.1. Klient souhlasí s tím, že informace o Investici mu budou doručovány výhradně prostřednictvím klientské zóny na webových stránkách www.comfortzoneinvestments.com, a to včetně informací o Hodnotě investice a provedeném Ocenění, jakož i informace o změnách Obchodních podmínek a Sazebníku poplatků a další informace a dokumenty.

E.2. Správce informuje Klienta o Investici na denní bázi.

 

F. Vyplacení Investice

F.1.    Klient je oprávněn podat Pokyn k vyplacení, a to za podmínek uvedených v tomto článku F.

F.2.    Klient je při respektování pravidel uvedených v čl. F.1 oprávněn Pokynem k výplatě požádat o vyplacení pouze

F.2.1.          celé Hodnoty investice k výplatě; anebo

F.2.2.          jednorázové částky vyšší než USD 1.000,- a zároveň nižší než Hodnota investice výplatě, a to pouze tak, aby Hodnota investice k výplatě aktivně nepoklesla pod ekvivalent EUR 125.000,-, nedohodne-li se Klient se Správcem jinak.

F.3.    Pokyn k výplatě musí být proveden písemně a musí být označen jménem Klienta, datem, podpisem Klienta a informací, zda má být vyplacena celá Hodnota investice k výplatě nebo její část, jinak je neplatný.

F.4.    Hodnota investice k výplatě se bude rovnat Hodnotě investice podle Ocenění, které nejblíže následuje po dni, kdy Klient o výplatu požádal, snížené o příslušné poplatky.

F.5.    Správce provede výplatu na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, popř. na účet oznámený Správci v souladu s čl. C.3.

F.6.    Bude-li Pokyn k výplatě doručen Správci do 20. (dvacátého) dne v kalendářním měsíci, Správce provede výplatu podle předmětného Pokynu k výplatě do 20 (dvaceti) kalendářních dnů po provedení Ocenění, které nejblíže následuje po dni, kdy Klient o výplatu požádal. Pokyny k výplatě doručené Správci po 20. (dvacátém) dni v kalendářním měsíci budou Správcem vyplaceny do 20 (dvaceti) kalendářních dnů po provedení Ocenění, které se vztahuje k následujícímu měsíci.

F.7.    Správce může pozastavit výplatu podle Pokynů k výplatě, a to nejdéle na 1 (jeden) rok, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů. O pozastavení výplaty rozhoduje statutární orgán správce, přičemž je povinen o rozhodnutí vypracovat záznam s uvedením data a přesného času rozhodnutí, důvodů pozastavení, okamžiku, od kterého se výplata pozastavuje, zda se pozastavení vztahuje i na již podané Pokyny k výplatě, zda účinek stávajících Pokynů k výplatě trvá i po ukončení pozastavení (nebo zda je nutné podat nový Pokyn k výplatě), a doba, na kterou výplata pozastavuje. O přijatém rozhodnutí je Správce povinen Klienta informovat. Klient nemá po dobu pozastavení právo na úrok z prodlení.

F.8.    Správce je právními předpisy omezen v maximálním objemu Majetku ve správě, tj. Správce není oprávněn přesáhnout rozhodný limit definovaný v ZISIF. Je-li objem Majetku ve správě roven nebo vyšší než devadesát procent rozhodného limitu, je Správce povinen neprodleně, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů, zajistit, aby rozhodný limit nadále nebyl přesahován. Správce v takovém případě může zejména provést částečnou výplatu Hodnoty investice, a to poměrně ve vztahu k Hodnotě investice jednotlivých investorů.

G. Výpočet Hodnoty investice

G.1.    Ocenění bude prováděno na konci každého dne. Výpočet Hodnoty investice provádí Správce vždy bez zbytečného odkladu po provedení Ocenění.

G.2.    Pro výpočet Hodnoty investice užívá Správce následujících vzorců a výpočtu:

G.2.1.          Hodnota investice na začátku dne 

plus Hodnota všech uzavřených obchodů v daném dni

plus Hodnota otevřených obchodů na konci daného dne

plus Hodnota dividend na konci dne (očistěná o withholding tax)

plus Poplatky brokera za daný den (třetí strana, na kterou Správce nemá vliv)

minus Správcovský poplatek, který je vysvětlen v Příloze č. 3  

minus Výkonnostní odměna.  která je vysvětlena v Příloze č. 3

G.3.    Majetek bude oceňován reálnou hodnotou.

G.4.    Dluhy budou oceňovány reálnou hodnotou.

 

H. Výnosy a výplata výnosu

H.1.    Správce není schopen garantovat a negarantuje zhodnocení Investice nebo její výši. Minulé výnosy nezaručují budoucí výnosy.

H.2.    Správce nevyplácí dividendy ani jiné průběžné výplaty klientům, s výjimkou Pokynu k výplatě. Zisky jsou reinvestovány.

 

I. Poplatky

I.1.    Správci náleží za výkon činnosti dle této Smlouvy odměna podle Sazebníku poplatků, a to Výkonnostní odměna, která je závislá na výsledcích Správce při zvyšování hodnoty Investice, a Správcovský poplatek.

I.2.    Výkonnostní odměnu je Správce oprávněn strhávat (a) ke konci každého dne a (b) ke dni příslušného Ocenění ve vztahu k peněžním prostředkům, které jsou předmětem Pokynu k výplatě, a (c) ke dni provedení Následné investice, vždy však pouze tehdy, pokud jsou k tomu splněny podmínky podle Sazebníku poplatků.

I.3.    Správcovský poplatek v prvním roce smluvního vztahu nebude účtován. Po 1. roce bude Správcovský poplatek strháván kvartálně po provedení řádného Ocenění, tedy 4x krát v roce a to první obchodní den v únoru, květnu, srpnu a listopadu kalendářního roku.

 

J. Účinnost

J.1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.

Příloha č. 3 Sazebník poplatků společnosti COMFORT ZONE INVESTMENTS a.s. platný od 1.1.2022

Vstupní poplatek: 0 %

Výstupní poplatek: 0 %

Správcovský poplatek: Správcovský poplatek v prvním roce smluvního vztahu nebude účtován. Po 1,roce bude Správcovský poplatek 1 % p.a., účtován kvartálně, tedy první obchodní den v únoru, květnu, srpnu a listopadu kalendářního roku

Výkonnostní odměna: 20 % z výnosu, účtován denně z Hodnoty investice na základě principu high water-mark (při překonávání historicky nejvyšší tržní hodnoty majetku klienta)

 

Vedení majetkové evidence: Zdarma

Klientská zóna s denními přehledy: Zdarma

 

Bankovní převod na účet vedený v ČR v CZK: Zdarma

Bankovní převod na účet vedený v ČR v USD: Dle sazebníku banky

Bankovní převod na účet vedený v ČR v EUR: Dle sazebníku banky

Bankovní převod na účet brokera v CZK: Dle sazebníku banky

Bankovní převod na účet brokera v USD: Dle sazebníku banky

Bankovní převod na účet brokera v USD: Dle sazebníku banky

 

Výpočet poplatků:

Správcovský poplatek  = sazba (1 % / 4) * Hodnota investice ke dni Ocenění

Výkonnostní odměna = sazba (20 %) * (Hodnota investice ke dni Ocenění – Hodnota investice dle Ocenění v době, kdy naposledy vznikl nárok na výplatu výkonnostního poplatku). Poplatek je účtován na denní bázi.

Při jeho výpočtu je relevantní aktuální ocenění majetku a historicky nejvyšší Hodnota investice dle předchozích Ocenění (princip high water-mark, HWM). Poplatek je vypočítáván pro jednotlivé Následné investice klienta samostatně. Nejnižší přípustná výše poplatku je 0 CZK.

Příloha č. 4 Informace pro Klienty

 

1) Aktiva a investiční nástroje

Správce umísťuje Investici do následujících aktiv:

a)     Akcie

je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a podle stanov akciové společnosti na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku.

b)     Futures

je finanční kontrakt, ve kterém se dvě strany zavazují směnit v předem stanoveném okamžiku určité množství finančního aktiva (např. cizí měny) nebo komodity (např. ropy) za předem stanovenou cenu.

c)     CFD

Jako contract for difference (CFD) se ve finančnictví označuje smlouva mezi dvěma stranami, „kupujícím“ a „prodávajícím“, která přikazuje prodávajícímu zaplatit kupujícímu rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou k okamžiku uzavření smlouvy.

e)     Měnový forward

Měnový forward umožňuje investorovi prodat nebo koupit vybranou měnu za předem dohodnutý kurz k předem stanovenému datu v budoucnosti. Forward je založen na nákupu nebo prodeji měny za jinou měnu za kurz dohodnutý předem, s tím, že vypořádání obchodu se uskuteční v budoucnu.

2) Zařazení Investiční strategie do skupiny dle rizikovosti s výnosnosti

Hodnota investice může klesat i stoupat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení do příslušné skupiny se může změnit. Ani zařazení do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.

 

3) Rizika investování

Před rozhodnutím svěřit svou investici do správy Správci by potenciální klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům spojeným s investováním.

a) Základní upozornění

Není jisté a nelze zaručit, že se hodnota aktiv a investičních nástrojů v budoucnu zvýší nebo že bude dosaženo předpokládaných investičních cílů. Hodnota aktiv a investičních nástrojů a výnosy z nich mohou v čase klesat i stoupat a není vyloučeno, že Klient nezíská zpět celou investovanou částku. Provést Investici by proto měly pouze ty osoby, které jsou schopny případnou ztrátu finančně unést.

b) Základní typy rizik:

i) Kreditní riziko (platební neschopnost)

Kreditní riziko představuje riziko platební neschopnosti Správce nebo jakékoliv osoby zapojené do správy Investice. 

ii) Riziko nedostatečné likvidity

Míra schopnosti Správce přeměnit aktiva, zejména pak na peněžní prostředky může v krajních a krizových situací být omezená povahou těchto aktiv. Likviditu jednotlivých aktiv a investičních nástrojů ovlivňují změny nabídky a poptávky.

iii) Riziko vypořádání

Představuje nedodání nakoupených aktiv protistranou nebo nezaplacením, popř. zdržením transakce.

iv) Tržní riziko (riziko nabídky a poptávky)

Riziko ztráty investovaných prostředků z důvodu nepříznivých pohybů tržních cen a sazeb. Ceny aktiv jsou ovlivněny změnami v nabídce a poptávce způsobené řadou faktorů, včetně očekávání účastníků trhu.

v) Provozní riziko

Provozní riziko je riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů Správce a osob zúčastněných na správě Investice, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popřípadě z vnějších událostí.

vi) Riziko koncentrace

Riziko koncentrace vyplývá z možného soustředění kolektivně spravovaného majetku do určitého typu investic tak, že nejsou investované prostředky dostatečně diverzifikovány.

vii) Riziko zahraničních trhů

Zahraniční investice a investice se zahraničním prvkem mohou být vystaveny rizikům zahraničních trhů. Potenciální výnos nebo ztráta z obchodů realizovaných na zahraničních trzích nebo v cizích měnách bude ovlivněn vývojem směnných kurzů příslušných měn.

viii) Měnové riziko

Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice denominovaná v USD může být ovlivněna změnou devizových kurzů. V případě obchodů s investičními nástroji a aktivy, které jsou denominovány v jiné měně než USD, může mít pohyb ve směnném kurzu jak pozitivní, tak negativní dopad na zisky či ztráty z takové transakce.

ix) Úrokové riziko

Úrokové riziko je typem tržního rizika. Jedná se o riziko změny úrokových měr.

x) Regulační/právní riziko

Regulačnímu a právnímu riziku jsou vystaveny všechny investice. Z důvodu regulačních a právních změn může dojít ke snížení zisku nebo ztrátě investovaných prostředků.

Změny v některých oblastech (např. daňové zákony a předpisy), mohou zásadně ovlivnit ziskovost investice. Právní a regulační rizika jsou nepředvídatelná a závisí na mnoha politických, hospodářských a jiných faktorech.

Správce nepodléhá dohledu České národní banky.

xi) Riziko ztráty celé investice

Investování je spojeno s rizikem ztráty investovaných prostředků. Existuje i možnost ztráty celé investice.

xii) Pákový efekt

Pákový efekt je použití malého objemu vlastního kapitálu doplněného podstatně větším objemem cizího kapitálu na financování investice. Použití pákového efektu zvyšuje jak potenciální výnos investice, tak rizika.

Příloha č. 5 Ověření totožnosti a podpisu Klienta

 

Paní Renata Tmejová, Člen správní rady potvrzuje, že ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, podle platného dokladu totožnosti a údaje uvedené ve Smlouvě a podoba Klienta, resp. jeho zástupce, souhlasí s dokladem totožnosti. Prohlašuje, že Klient, resp. jeho zástupce, vlastnoručně podepsal Smlouvu.

Jméno, příjmení

 

Funkce

 

 

Renata Tmejová

Člen správní rady

Místo

Datum

Podpis

  

Pokud totožnost ověřila pověřená osoba:

Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, podle platného dokladu totožnosti a údaje uvedené ve Smlouvě a podoba Klienta, resp. jeho zástupce, souhlasí s dokladem totožnosti. Prohlašuji, že Klient, resp. jeho zástupce, vlastnoručně podepsal Smlouvu.

Jméno, příjmení

 

E-mail

Telefon

Místo

Datum

Podpis pověřené osoby

Příloha č. 6 Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací (KID)

Účel

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty

Produkt

Název produktu: COMFORT ZONE INVESTMENTS (dále jen „Produkt“)

Tvůrce produktu

Comfort Zone Investments a.s. (dále jen „Správce“), se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČ 09040927, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25191 (dále jen „Správce“)

Internetové stránky Správce: http://www.comfortzoneinvestments.com/

Tel: +420 725 404 694 nebo

Email: info@comfortzoneinvestments.com

Příslušný dohledový orgán: Správce nepodléhá žádnému dohledovému orgánu. Správce je registrován v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 ZISIF, vedeném Českou národní bankou (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz).

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Správa majetku shromážděného od investorů za účelem jeho společného investování na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto investorů

 

Cíle

Comfort Zone Investments a.s. cílí na dlouhodobé zhodnocení kapitálu investorů prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií a dalších aktiv.

Filozofie COMFORT ZONE INVESTMENTS vychází ze třech základních pilířů:

- investice zejména na trzích s vysokou likviditou aktiv;

- diverzifikace portfolia;

- dlouhodobé zkušenosti správců se správou majetku.

 

Primární zaměření bude na burzovně obchodované akcie. Správce bude podle tržních příležitostí využívat dlouhé (long) i krátké (short) obchodování.

 

Mezi další aktiva patří burzovně obchodované fondy (ETF) a burzovně obchodované dluhopisy.

 

Lze též využívat nástrojů měnového zajištění, mezi které patří hlavně FX forward, CFD či futures.

 

Měna produktu je USD.

 

Doporučený investiční horizont je 5 let.

Produkt nesleduje žádnou specifickou investiční strategii. Vedle investic s pravidelnými výnosy může využívat i krátkodobých příležitostí nebo např. poskytovat kapitál do společností a projektů v počátečních fázích rozvoje.

Produkt nezamýšlí sledovat jakýkoli index či benchmark. Návratnost investice do Produktu není zaručena.

Produkt byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice.

Produkt může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Produkt může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Správce, což může mít za následek, že investor nebude schopen držet investici v Produktu po doporučenou dobu držení. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora v Produktu.

Zamýšlený investor

Produkt je určen zejména pro

(a) osoby, které zákon prohlašuje za kvalifikované investory;

(b) osoby, které pravděpodobně mohou investovat více než ekvivalent 125 000 EUR a u kterých lze očekávat porozumění rizikům. Do Produktu mohou investovat také jiné osoby, vždy však musí být respektována regulatorní omezení distribuce Produktu.

Investice není určena pro investory s investičním horizontem kratším než 5 let a pro investory bez dostatečné kapitálové vybavenosti zajišťující, že případný nezdar investice výrazněji neohrozí životní úroveň investora a dopad na splnění jeho finančních cílů nebude zásadní.

 

Doba trvání Produktu

Činnost Správce není časově omezena. Smlouva o správě investice mezi investorem a Správcem je uzavírána na dobu neurčitou a lze ji jednostranně vypovědět, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Investiční horizont je stanoven na alespoň 5 let.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích či v důsledku dalších faktorů.

1     2     3     4     5     6    7 

     Nižší riziko      <            >      Vyšší riziko      

​Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že výkonnost Produktu ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Hodnota produktu v čase může významně klesat a stoupat – riziko spojené s investicí se podstatně liší při odlišné době držení. Při nedodržení investičního horizontu můžete získat zpět podstatně méně. Hodnota investice může v čase klesat a stoupat a návratnost investice není zaručena. Hodnota investice může klesat i stoupat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení do příslušné skupiny se může změnit. Ani zařazení do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu

V extrémním případě může maximální ztráta představovat celou investovanou částku. Produkt nedrží žádnou ochranu kapitálu proti případnému tržnímu riziku.

Souhrnný ukazatel rizikového profilu nezahrnuje následující další rizika související s investicí do Produktu:

Operační riziko, plynoucí z potenciálních nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo selhání pod vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání, představující teoretickou možnost, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů, např. z důvodu neplnění protistrany.

Scénáře výkonnosti

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příští 1, 3 a 5 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete jednorázovou částku ve výši 125 000 EUR. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.

Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem.

Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si Produkt ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Kolik byste mohli ziskat zpet - Investice.png

Co se stane, když Správce není schopen uskutečnit výplatu?

Návratnost investice, její části ani výnos z investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

 

S jakými náklady je investice spojena?

Ukazatel snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít vydané náklady na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady samotného produktu po tři různé doby držení. Zahrnují možné poplatky za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete jednorázově 125 000 EUR. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnu měnit. Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

 

Náklady v čase

Naklady celkem - Investice.png

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje:

- dopad různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,

- význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně

Skladba nákladů.png

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená minimální doba držení: 5 let.  Délka doporučeného horizontu souvisí s rizikovým profilem produktu, kdy rizikovější aktiva podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota investice. Dodržení horizontu výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že zhodnocení investice bude kladná. Vaše investice do Produktu je provedena na dobu neurčitou s možností jednostranné výpovědi. Produkt může být ukončen pouze: a) písemnou dohodou; b) písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany následovně: Pokud byla výpověď doručena druhé Smluvní straně do 20. dne kalendářního měsíce: s výpovědní dobou v délce 20 (dvaceti) kalendářních dnů od prvního dne měsíce následujícího; d)pokud byla výpověď doručena druhé Smluvní straně po 20. dni kalendářního měsíce: s výpovědní dobou v délce 50 (padesáti) kalendářních dnů od prvního dne měsíce následujícího;

Jakým způsobem lze podat stížnost?

Máte možnost podat stížnost či reklamaci následujícími způsoby:

a) prostřednictvím webové stránky: http://www.comfortzoneinvestments.com/

b) e-mailem na adresu: info@comfortzoneinvestments.com

Cílem Správce je uspokojivě vyřídit každou stížnost či reklamaci. Stížnosti nebo reklamace je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy investor shledal důvody pro její uplatnění, a to zejména s ohledem na možnost včasného prošetření a posouzení okolností. Investor je ve stížnosti či reklamaci povinen uvést své identifikační údaje; pro flexibilní vyřízení dále doporučujeme uvedení telefonního a e-mailového spojení. Dále je nutné popsat co případ, kterého se stížnost nebo reklamace týká, a doložit veškerou relevantní dokumentaci. Cílem Správce je uspokojivě vyřídit každou stížnost či reklamaci. Stížnosti nebo reklamace je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy investor shledal důvody pro její uplatnění, a to zejména s ohledem na možnost včasného prošetření a posouzení okolností. Investor je ve stížnosti či reklamaci povinen uvést své identifikační údaje; pro flexibilní vyřízení dále doporučujeme uvedení telefonního a e-mailového spojení. Dále je nutné popsat co případ, kterého se stížnost nebo reklamace týká, a doložit veškerou relevantní dokumentaci.

 

Jiné relevantní informace

Dokumenty, na něž má investor (klient) nárok ze zákona: smluvní materiály, sdělení klíčových informací Dokumenty / informace dostupné nad rámec zákona, které jsou investorovi dostupné – lze je získat na žádost: Jakékoli jiné informace, které se vztahují k Vaší smlouvě. Dodatečné informace lze získat prostřednictvím webové stránky http://www.comfortzoneinvestments.com/, telefonicky či písemně prostřednictvím již uvedených kontaktních údajů.

Příloha č. 7 AML dotazník

Dotazy podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:

Jméno a příjmení: ..........................................................................................................................................

Datum narození: ..........................................................................................................................................

(dále jen „Klient“)

 

Jste politicky exponovaná osoba?

☐ Ne                  

☐ Ano

a pokud ANO, z čeho taková klasifikace plyne: …………………………………………………………

 

Co je hlavním zdrojem Vašeho příjmu?

☐Zaměstnání (závislá činnost)

                              Název zaměstnavatele: …………………………………………………………

                              Pracovní pozice: …………………………………………………………

☐Výnosy z držby majetku (pronájem nemovitostí apod.)

                              Subjekt vlastníci nemovitost: …………………………………………………………

                              Lokace nemovitosti (město): …………………………………………………………

☐Podnikání ………………………………………………………… (uveďte obor)

                              Místo podnikání: …………………………………………………………

                              Obchodní firma: …………………………………………………………

                              IČO: …………………………………………………………

☐ Příjmy z kapitálového majetku

Druh vlastněných investičních nástrojů (např. akcie, dluhopisy apod.):

…………………………………………………………

                              Název finanční instituce evidující Váš kapitálový majetek: …………………………………………………………

☐Jiný ………………………………………………………… (uveďte)

 

Jaká je výše Vašeho čistého ročního příjmu?

☐do 100 tis. Kč

☐do 500 tis. Kč

☐do 1 mil. Kč

☐do 3 mil. Kč

☐nad 3 mil. Kč

 

Jaký je objem Vašeho majetku, včetně likvidních aktiv (hotovost, bankovní vklady, penzijní produkty, stavební spoření apod.), investic (cenné papíry kolektivního investování, akcie, dluhopisy, investiční nemovitosti a další investice) a nemovitostí?

☐do 100 tis. Kč

☐do 500 tis. Kč 

☐do 1 mil. Kč

☐do 10 mil. Kč

☐nad 10 mil. Kč

Jaká je předpokládaná výše investovaných finančních prostředků (částka, měna, odhad v příštích 18 měsících)?

     

Jaká je povaha peněžních prostředků, které budou investovány?

☐ Zdroj uvedený výše

               ☐ Jiný zdroj: ………………………………………………………… (uveďte)

 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se    .........., se sídlem .........., IČ ..........., neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách. Beru na vědomí, že odpovídám za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným vyplněním dotazníku.

 

V .................

                       

dne............

     

Podpis Klienta

......................................

Příloha č. 8 Informace o zpracování osobních údajů společnosti Comfort Zone Investments a.s.

 

1.    Úvodní ustanovení
1.1.    Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Infomace“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
1.2.    Cílem těchto Informací je klientům a potenciálním investorům využívajících služeb kolektivní správy peněžních prostředků (dále jako „Klienti“) společnosti Comfort Zone Investments a.s., se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 09040927, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25191, („Společnost“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.
1.3.    Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.


2.    Zásady ochrany osobních údajů
2.1.    Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
2.1.1.    osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
2.1.2.    osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro účely plnění zákonné povinnosti, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
2.1.3.    osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
2.1.4.    při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
2.1.5.    osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
2.1.6.    osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.


3.    Informace pro Klienty
Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:
3.1.    Správce osobních údajů
3.1.1.    Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách https://www.comfortzoneinvestments.com/.
3.2.    Účely zpracovávání a jejich právní základ
3.2.1.    Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
a)    řádného poskytování služeb Klientům, 
b)    naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, 
c)    pro účely plnění smlouvy, a
d)    prevence legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3.2.2.    Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky, zejména pak zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) a související prováděcí předpisy vydané Českou národní bankou, a dále zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a oprávněný zájem Společnosti na prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3.2.3.    Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo či číslo bankovního účtu Klienta. V rámci prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Společnost zpracovává jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a vyobrazení Klienta, údaje o vydání a platnosti jeho identifikačních dokladů, o příjmu a majetku a o politické expozici Klienta. Pro posouzení či kategorizaci Klienta z regulatorních důvodů (zejm. ZISIF) mohou být zpracovány také údaje o majetku či znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investování.
3.3.    Povinnost poskytnout osobní údaje
3.3.1.    Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
3.4.    Archivační doba
3.4.1.    Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány.
3.5.    Kategorie příjemců osobních údajů
3.5.1.    Společnost může osobní údaje poskytnout subjektům a orgánům, jimž je povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla naplnit výše uvedené účely a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká zejména státních orgánů či auditorů.
3.6.    Předávání osobních údajů do třetích zemí
3.6.1.    Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, kde není míra ochrany osobních údajů Evropskou komisí považována za dostatečnou, použije Společnost standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a bude postupovat dle příslušných ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


4.    Práva Klientů
4.1.    Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
4.2.    Právo na přístup k osobním údajům
4.2.1.    Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
4.3.    Právo na opravu nebo doplnění
4.3.1.    Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.
4.4.    Právo na výmaz
4.4.1.    Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.
4.4.2.    Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů. 
4.5.    Právo na omezení zpracování
4.5.1.    V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.
4.6.    Právo na přenositelnost údajů
4.6.1.    Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.
4.7.    Právo vznést námitku
4.7.1.    Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společností. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.
4.8.    Právo podat stížnost
4.8.1.    Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


5.    Závěrečná ustanovení
5.1.    Společnost je oprávněna Informace o ochraně osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
5.2.    Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

bottom of page