top of page

Správce nepodléhá dozoru České národní banky

Nabídka je určena výhradně kvalifikovaným investorům

Sdělení klíčových informací (KID)

Účel

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty

Produkt

Název produktu: COMFORT ZONE INVESTMENTS (dále jen „Produkt“)

Tvůrce produktu

Comfort Zone Investments a.s. (dále jen „Správce“), se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČ 09040927, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25191 (dále jen „Správce“)

Internetové stránky Správce: http://www.comfortzoneinvestments.com/

Tel: +420 725 404 694 nebo

Email: info@comfortzoneinvestments.com

Příslušný dohledový orgán: Správce nepodléhá žádnému dohledovému orgánu. Správce je registrován v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 odst. 1 ZISIF, vedeném Českou národní bankou (Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz).

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Správa majetku shromážděného od investorů za účelem jeho společného investování na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto investorů

 

Cíle

Comfort Zone Investments a.s. cílí na dlouhodobé zhodnocení kapitálu investorů prostřednictvím veřejně obchodovaných akcií a dalších aktiv.

Filozofie COMFORT ZONE INVESTMENTS vychází ze třech základních pilířů:

- investice zejména na trzích s vysokou likviditou aktiv;

- diverzifikace portfolia;

- dlouhodobé zkušenosti správců se správou majetku.

 

Primární zaměření bude na burzovně obchodované akcie. Správce bude podle tržních příležitostí využívat dlouhé (long) i krátké (short) obchodování.

 

Mezi další aktiva patří burzovně obchodované fondy (ETF) a burzovně obchodované dluhopisy.

 

Lze též využívat nástrojů měnového zajištění, mezi které patří hlavně FX forward, futures či CFD.

 

Měna produktu je CZK, USD, EUR dle výběru klienta. Doporučený investiční horizont je 5 let.

Produkt nesleduje žádnou specifickou investiční strategii. Vedle investic s pravidelnými výnosy může využívat i krátkodobých příležitostí nebo např. poskytovat kapitál do společností a projektů v počátečních fázích rozvoje.

Produkt nezamýšlí sledovat jakýkoli index či benchmark. Návratnost investice do Produktu není zaručena.

Produkt byl vytvořen na dobu neurčitou. S ohledem na to neexistuje žádné datum splatnosti investice.

Produkt může být zrušen z důvodů stanovených zákonem. Produkt může být zrušen i z jiných než zákonných důvodů, a to rozhodnutím Správce, což může mít za následek, že investor nebude schopen držet investici v Produktu po doporučenou dobu držení. Neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání investora v Produktu.

Zamýšlený investor

Produkt je určen zejména pro

(a) osoby, které zákon prohlašuje za kvalifikované investory;

(b) osoby, které pravděpodobně mohou investovat více než ekvivalent 125 000 EUR a u kterých lze očekávat porozumění rizikům. Do Produktu mohou investovat také jiné osoby, vždy však musí být respektována regulatorní omezení distribuce Produktu.

Investice není určena pro investory s investičním horizontem kratším než 5 let a pro investory bez dostatečné kapitálové vybavenosti zajišťující, že případný nezdar investice výrazněji neohrozí životní úroveň investora a dopad na splnění jeho finančních cílů nebude zásadní.

 

Doba trvání Produktu

Činnost Správce není časově omezena. Smlouva o správě investice mezi investorem a Správcem je uzavírána na dobu neurčitou a lze ji jednostranně vypovědět, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Investiční horizont je stanoven na alespoň 5 let.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích či v důsledku dalších faktorů.

1     2     3     4     5     6    7 

     Nižší riziko      <            >      Vyšší riziko      

​Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že výkonnost Produktu ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Hodnota produktu v čase může významně klesat a stoupat – riziko spojené s investicí se podstatně liší při odlišné době držení. Při nedodržení investičního horizontu můžete získat zpět podstatně méně. Hodnota investice může v čase klesat a stoupat a návratnost investice není zaručena. Hodnota investice může klesat i stoupat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Zařazení do příslušné skupiny se může změnit. Ani zařazení do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika.

Maximální možná ztráta investovaného kapitálu

V extrémním případě může maximální ztráta představovat celou investovanou částku. Produkt nedrží žádnou ochranu kapitálu proti případnému tržnímu riziku.

Souhrnný ukazatel rizikového profilu nezahrnuje následující další rizika související s investicí do Produktu:

Operační riziko, plynoucí z potenciálních nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo selhání pod vlivem vnějších událostí. Riziko vypořádání, představující teoretickou možnost, že vypořádání transakce neproběhne dle předpokladů, např. z důvodu neplnění protistrany.

Scénáře výkonnosti

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příští 1, 3 a 5 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete jednorázovou částku ve výši 125 000 EUR. Uvedené scénáře ilustrují, jak by Vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů.

Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem.

Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si Produkt ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy Vám nejsme schopni zaplatit.

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu. Údaje neberou v úvahu Vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Kolik byste mohli ziskat zpet - Investice.png

Co se stane, když Správce není schopen uskutečnit výplatu?

Návratnost investice, její části ani výnos z investice nejsou žádným způsobem zajištěny. Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky.

 

S jakými náklady je investice spojena?

Ukazatel snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít vydané náklady na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zohledňují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady samotného produktu po tři různé doby držení. Zahrnují možné poplatky za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že investujete jednorázově 125 000 EUR. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnu měnit. Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne Vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní Vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na Vaši investici.

 

Náklady v čase

Naklady celkem - Investice.png

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje:

- dopad různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,

- význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně

Skladba nákladů.png

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená minimální doba držení: 5 let.  Délka doporučeného horizontu souvisí s rizikovým profilem produktu, kdy rizikovější aktiva podléhají v krátkém období vyšším tržním výkyvům a tím může být negativně ovlivněna hodnota investice. Dodržení horizontu výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že zhodnocení investice bude kladná. Vaše investice do Produktu je provedena na dobu neurčitou s možností jednostranné výpovědi. Produkt může být ukončen pouze: a) písemnou dohodou; b) písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany následovně: Pokud byla výpověď doručena druhé Smluvní straně do 20. dne kalendářního měsíce: s výpovědní dobou v délce 20 (dvaceti) kalendářních dnů od prvního dne měsíce následujícího; d)pokud byla výpověď doručena druhé Smluvní straně po 20. dni kalendářního měsíce: s výpovědní dobou v délce 50 (padesáti) kalendářních dnů od prvního dne měsíce následujícího;

Jakým způsobem lze podat stížnost?

Máte možnost podat stížnost či reklamaci následujícími způsoby:

a) prostřednictvím webové stránky: http://www.comfortzoneinvestments.com/

b) e-mailem na adresu: info@comfortzoneinvestments.com

Cílem Správce je uspokojivě vyřídit každou stížnost či reklamaci. Stížnosti nebo reklamace je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy investor shledal důvody pro její uplatnění, a to zejména s ohledem na možnost včasného prošetření a posouzení okolností. Investor je ve stížnosti či reklamaci povinen uvést své identifikační údaje; pro flexibilní vyřízení dále doporučujeme uvedení telefonního a e-mailového spojení. Dále je nutné popsat co případ, kterého se stížnost nebo reklamace týká, a doložit veškerou relevantní dokumentaci. Cílem Správce je uspokojivě vyřídit každou stížnost či reklamaci. Stížnosti nebo reklamace je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy investor shledal důvody pro její uplatnění, a to zejména s ohledem na možnost včasného prošetření a posouzení okolností. Investor je ve stížnosti či reklamaci povinen uvést své identifikační údaje; pro flexibilní vyřízení dále doporučujeme uvedení telefonního a e-mailového spojení. Dále je nutné popsat co případ, kterého se stížnost nebo reklamace týká, a doložit veškerou relevantní dokumentaci.

 

Jiné relevantní informace

Dokumenty, na něž má investor (klient) nárok ze zákona: smluvní materiály, sdělení klíčových informací Dokumenty / informace dostupné nad rámec zákona, které jsou investorovi dostupné – lze je získat na žádost: Jakékoli jiné informace, které se vztahují k Vaší smlouvě. Dodatečné informace lze získat prostřednictvím webové stránky http://www.comfortzoneinvestments.com/, telefonicky či písemně prostřednictvím již uvedených kontaktních údajů.

Aktualizace 1.1.2023

bottom of page