top of page

Zásady používání cookies a Informace o zpracování osobních údajů

Zásady používání cookies

Aby námi provozované webové stránky https://www.comfortzoneinvestments.com/ (dále jen „webové stránky“) správně fungovaly, umisťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo jiného zařízení při návštěvě webových stránek. Cookies nám mj. napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu tak, abyste je nemuseli znovu vkládat vždy, když se na webové stránky vracíte.  

Prostřednictvím cookies webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte. Soubory cookies nám zejména umožňují ukládat vaše nastavení a preference, pamatovat si vaše přístupová data, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám pochopit, která část naší webové stránky je nejoblíbenější a analyzovat její fungování. Cookies mohou pocházet buď od nás („cookies první strany“) nebo od třetích stran, jejichž služby využíváme („cookies třetích stran“).

Tato webová stránka využívá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou vysvětleny níže:

Technické cookies 
Technické cookies zabezpečují funkce, bez nichž webové stránky nemohou správně fungovat, umožňují základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webových stránek. Jedná se vždy o cookies první strany. Užívání těchto cookies je možné bez vašeho souhlasu.

Analytické cookies
Analytické cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem jsou webové stránky využívány.  Prostřednictvím těchto cookies jsme např. schopni určit, jestli a případně které podstránky webové stránky jsou uživateli navštěvovány a jaký obsah uživatele především zajímá. Díky těmto cookies rovněž zaznamenáváme zejména počet návštěv webové stránky, počet otevřených podstránek, dobu strávenou na naší webové stránce, pořadí navštívených stránek, odkud se přístup uskutečňuje, poměr mobilních zařízení, z nichž se realizuje přístup na naše webové stránky apod. Díky těmto cookies tedy můžeme obsah naší webové stránky konkrétněji přizpůsobit potřebám uživatelů a optimalizovat naši nabídku.

Marketingové cookies
Marketingové cookies jsou využívány ke shromažďování informací o webových stránkách navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu pro tohoto uživatele.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním cookies


Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Comfort Zone Investments, a.s., IČO: 090 40 927, se sídlem Sokolovská 428/130, Praha 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25191

Jednotlivé typy cookies, účel zpracování, právní základ zpracování, doba uchovávání

 

​Technické Cookies
Právním základem zpracování je souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. af) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Příjemci osobních údajů
Poskytovatelé cookies třetích stran:

Facebook
Google (Analytics. AdSense, DoubleClick)
LinkedIn

Práva subjektu údajů a další informace pro subjekty údajů
Každý subjekt údajů podle předpisů na ochranu osobních údajů má právo požadovat:

- právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování;
- právo na přenositelnost osobních údajů;
- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
- právo kdykoliv podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz;
- v případě, kdy je právním základem zpracování souhlas, může být tento souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolán, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
- Oprávněným zájmem správce v případě zpracování založeného na čl. 6 odst. 1 písm. f) je zájem na správném a bezvadném fungování webové stránky.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a je dobrovolné, pokud jde o analytické a marketingové cookies. Pokud jde o technické cookies, tak jejich poskytnutí je nezbytné a jejich neposkytnutí by mělo za následek nesprávné fungování webové stránky.

V souvislosti s prováděným zpracováním mohou být osobní údaje poslány do následujících třetích zemí, tj. zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pokud nám k tomu dáte svůj výslovný souhlas nebo pokud zajistíme dostatečné záruky pro ochranu předávaných osobních údajů. Pokud nám udělíte souhlas, v souvislosti se službou Google Analytics anebo analytických nebo marketingových souborů cookies či cookies navázaných na sociální sítě a dalších webových technologií popsaných výše, které používá například společnost Facebook, vaše osobní údaje zašleme společnostem usazeným ve Spojených státech amerických („USA“) na servery umístěné tamtéž. Vezměte, prosím, na vědomí, že z takového přenosu mohou vyplývat rizika na zpracování Vašich osobních údajů z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů a vhodných záruk. Konkrétně přenos a zpracování osobních údajů v USA může být předmětem sledovacích programů státních orgánů USA a Vaše osobní údaje mohou být poté zpřístupněny bezpečnostním službám. V USA neexistuje jeden konkrétní úřad odpovědný za dohled nad ochranou osobních údajů. Jednotlivé federální státy USA mají rozdílná kontaktní místa s ohledem na pravomoci v oblasti ochrany osobních údajů včetně zvláštního soudu, který rozhoduje ve věcech dohledu nad zahraniční bezpečností.

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká. Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí při provozování webové stránky výhradně na automatizovaném zpracování a profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká.

Na pověřence pro ochranu osobních údajů je možné se kdykoliv obrátit písemně na adrese sídla správce nebo elektronicky na adrese info@comfortzoneinvestments.com

Často kladené otázky

Jaké informace shromažďujete?

Přijímáme, shromažďujeme a ukládáme veškeré informace, které zadáte na našich webových stránkách nebo nám je poskytnete jiným způsobem. Kromě toho shromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) použitou k připojení vašeho počítače k internetu; přihlašovací jméno; e-mailovou adresu; heslo; informace o počítači a připojení a historii nákupů. Můžeme používat softwarové nástroje k měření a shromažďování informací o relaci, včetně doby odezvy stránky, délky návštěvy určitých stránek, informací o interakci se stránkou a metodách použitých k odchodu ze stránky. Shromažďujeme také osobní údaje (včetně jména, e-mailu, hesla, komunikace); platební údaje (včetně údajů o kreditní kartě), komentáře, zpětnou vazbu, recenze produktů, doporučení a osobní profil.

 

Jakým způsobem shromažďujete informace?
Když na našich webových stránkách provedete transakci, v rámci procesu shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou použity pouze z konkrétních důvodů uvedených výše.

Proč tyto osobní údaje shromažďujete?
Tyto neosobní a osobní údaje shromažďujeme pro následující účely:
1. K poskytování a provozování Služeb;
2. Abychom mohli našim uživatelům poskytovat průběžnou zákaznickou pomoc a technickou podporu;
3. Abychom mohli kontaktovat naše Návštěvníky a Uživatele s obecnými nebo personalizovanými oznámeními a propagačními zprávami souvisejícími se službami;
4. K vytváření souhrnných statistických údajů a dalších souhrnných a/nebo odvozených neosobních informací, které můžeme my nebo naši obchodní partneři použít k poskytování a zlepšování našich příslušných služeb; 
5. K dodržování platných zákonů a předpisů.

Jak ukládáte, používáte, sdílíte a zveřejňujete osobní údaje návštěvníků vašich stránek?
Naše společnost je hostována na platformě Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby. Vaše údaje mohou být uloženy prostřednictvím datového úložiště Wix.com, databází a obecných aplikací Wix.com. Vaše data ukládají na zabezpečených serverech za firewallem.  

Všechny přímé platební brány nabízené společností Wix.com a používané naší společností dodržují standardy stanovené PCI-DSS, které spravuje PCI Security Standards Council, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování informací o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

Jak komunikujete s návštěvníky svých stránek?
Můžeme vás kontaktovat, abychom vás informovali o vašem účtu, řešili problémy s vaším účtem, vyřešili spor, vybírali poplatky nebo dlužné částky, zjišťovali vaše názory prostřednictvím průzkumů nebo dotazníků, zasílali vám aktualizace o naší společnosti nebo vás jinak kontaktovali v případě potřeby prosazování naší uživatelské smlouvy, platných vnitrostátních zákonů a jakékoli smlouvy, kterou s vámi můžeme mít. Pro tyto účely vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonu, textových zpráv a poštou.

Jak používáte soubory cookie a další sledovací nástroje?
Pokud vaše webové stránky sledují osobní údaje například pomocí souborů cookie, musíte to návštěvníkům svých stránek jasně sdělit. Ujasněte si, jaké nástroje pro sledování (např. soubory cookie, flashové soubory cookie, webové majáky atd.) vaše webové stránky používají, jaké osobní údaje shromažďují a proč jsou používány.

Je důležité si uvědomit, že služby třetích stran, jako je Google Analytics nebo jiné aplikace nabízené prostřednictvím Wix App Market, které umisťují soubory cookie nebo využívají jiné sledovací technologie prostřednictvím služeb Wix´s, mohou mít vlastní zásady týkající se způsobu shromažďování a ukládání informací. Jelikož se jedná o externí služby, nevztahují se na tyto postupy zásady ochrany osobních údajů společnosti Wix.

Typy souborů cookie
Obecně lze soubory cookie, které jsou zpočátku umístěny na vašich webových stránkách Wix, zařadit do kategorie základních souborů cookie. Avšak vzhledem k tomu, že naše platforma vám dává možnost přidávat více komponent, kódů, aplikací třetích stran... a tak dále, mohou vaše webové stránky obsahovat další typy souborů cookie, které mohou vyžadovat specifická nastavení.
Podívejte se do níže uvedené tabulky, abyste zjistili, které soubory cookie na webech Wix umisťujeme:

Název souboru cookie, Účel, Doba trvání, Typ souboru cookie:

XSRF-TOKEN, Používá se z bezpečnostních důvodů, Seance, Základní

hs, Používá se z bezpečnostních důvodů, Seance, Základní

svSession, Používá se v souvislosti s přihlášením uživatele, 2 roky, Základní

SSR-caching, Používá se k označení systému, ze kterého byla stránka vykreslena, 1 minuta, Podstatné

_wixCIDX, Používá se pro monitorování/odstraňování chyb systému, 3 měsíce, Podstatné

_wix_browser_sess, Používá se pro monitorování/odstraňování chyb systému, relace, Podstatné

consent-policy, Používá se pro parametry banneru cookie, 12 měsíců, Základní

smSession, Používá se k identifikaci přihlášených členů webu, Session, Podstatné

TS*, Používá se z bezpečnostních důvodů a z důvodů ochrany proti podvodům, relace, nezbytné

bSession, Používá se pro měření efektivity systému, 30 minut, Podstatné

fedops.logger.sessionId, Používá se pro měření stability/efektivity, 12 měsíců, Podstatné

wixLanguage, Používá se na vícejazyčných webových stránkách k uložení jazykových preferencí uživatele, 12 měsíců, Funkční

 

Jak mohou návštěvníci vašich stránek odvolat svůj souhlas?
Pokud si nepřejete, abychom nadále zpracovávali vaše údaje, kontaktujte nás na adrese info@comfortzoneinvestments.com.

 

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je často kontrolujte. Změny a upřesnění nabývají účinnosti okamžitě po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde na jejich aktualizaci, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností je případně používáme a/nebo zveřejňujeme. 

Otázky a vaše kontaktní údaje
Pokud chcete: získat přístup k osobním údajům, které o vás máme, opravit je, změnit nebo vymazat, můžete nás kontaktovat na adrese info@comfortzoneinvestments.com.

 

 

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Comfort Zone Investments a.s.

 

1.    Úvodní ustanovení
1.1.    Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Infomace“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
1.2.    Cílem těchto Informací je klientům a potenciálním investorům využívajících služeb kolektivní správy peněžních prostředků (dále jako „Klienti“) společnosti Comfort Zone Investments a.s., se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 09040927, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25191, („Společnost“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.
1.3.    Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.


2.    Zásady ochrany osobních údajů
2.1.    Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
2.1.1.    osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
2.1.2.    osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro účely plnění zákonné povinnosti, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
2.1.3.    osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
2.1.4.    při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
2.1.5.    osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
2.1.6.    osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.


3.    Informace pro Klienty
Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:
3.1.    Správce osobních údajů
3.1.1.    Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách https://www.comfortzoneinvestments.com/.
3.2.    Účely zpracovávání a jejich právní základ
3.2.1.    Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
a)    řádného poskytování služeb Klientům, 
b)    naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, 
c)    pro účely plnění smlouvy, a
d)    prevence legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3.2.2.    Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky, zejména pak zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) a související prováděcí předpisy vydané Českou národní bankou, a dále zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a oprávněný zájem Společnosti na prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
3.2.3.    Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo či číslo bankovního účtu Klienta. V rámci prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Společnost zpracovává jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství a vyobrazení Klienta, údaje o vydání a platnosti jeho identifikačních dokladů, o příjmu a majetku a o politické expozici Klienta. Pro posouzení či kategorizaci Klienta z regulatorních důvodů (zejm. ZISIF) mohou být zpracovány také údaje o majetku či znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investování.
3.3.    Povinnost poskytnout osobní údaje
3.3.1.    Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
3.4.    Archivační doba
3.4.1.    Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány.
3.5.    Kategorie příjemců osobních údajů
3.5.1.    Společnost může osobní údaje poskytnout subjektům a orgánům, jimž je povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla naplnit výše uvedené účely a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká zejména státních orgánů či auditorů.
3.6.    Předávání osobních údajů do třetích zemí
3.6.1.    Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, kde není míra ochrany osobních údajů Evropskou komisí považována za dostatečnou, použije Společnost standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a bude postupovat dle příslušných ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.


4.    Práva Klientů
4.1.    Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
4.2.    Právo na přístup k osobním údajům
4.2.1.    Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
4.3.    Právo na opravu nebo doplnění
4.3.1.    Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.
4.4.    Právo na výmaz
4.4.1.    Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.
4.4.2.    Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů. 
4.5.    Právo na omezení zpracování
4.5.1.    V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.
4.6.    Právo na přenositelnost údajů
4.6.1.    Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.
4.7.    Právo vznést námitku
4.7.1.    Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společností. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.
4.8.    Právo podat stížnost
4.8.1.    Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


5.    Závěrečná ustanovení
5.1.    Společnost je oprávněna Informace o ochraně osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
5.2.    Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

bottom of page