top of page

Politika integrace rizik udržitelnosti (SDFR)

1.1 Tato Politika integrace rizik udržitelnosti (dále též jen „Politika“) upravuje zásady, které Společnost
uplatňuje při začleňování rizik udržitelnosti do investičního procesu.

1.2 Tato Politika je zpřístupněna zájemcům o investici do Společnosti („Alternativní Fond“) na internetových stránkách https://www.comfortzoneinvestments.com/.

1.3 „Faktory udržitelnosti“ se rozumí environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování
lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

1.4 „Nařízením SFDR“ se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne
27. listopadu 2019, o zveřejňování informací o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění
pozdějších předpisů.

1.5 „rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti
nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný
významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.

1.6 „udržitelnou investicí“, se rozumí investice jak jsou definovány v čl. 2 odst. 17 Nařízení SFDR, tj. investice
do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například
klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin,
vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou
rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním
cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost,
sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně
znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů
a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných
struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových
předpisů.

2.1 Postoj Společnosti k míře zohledňování rizik týkajících se udržitelnosti při investičním
rozhodování, závisí na charakteru dané investici a na investiční strategii.

2.2 Společnost nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na udržitelnost, protože naše investiční strategie je založena na algoritmickém frekventovaném obchodování. Pozice držíme v rámci několika hodin, maximálně dní. Negativní dopad na udržtelnost jsou tak vzledem k povaze investiční strategie zcela irelevantní. 

Aktualizace 23.2.2023

Schváleno: Renata  Tmejová - člen správní rady

bottom of page